INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. ÚVOD

Tímto Informačním memorandem vám Společnost poskytuje informace o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů Společností.

Při zpracování osobních údajů se naše Společnost řídí platnými právními předpisy.

Naše zpracování osobních údajů probíhá vždy jen v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování. Ve Společnosti platí jasná pravidla, která stanoví, který zaměstnanec nebo spolupracující osoba může mít přístup k vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

Vaše osobní údaje zásadně nepostupujeme dále s výjimkou případů, kdy nám to nařizuje nebo kdy nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (např. při využití dodavatelů).

Doporučujeme vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější.

Pokud nesouhlasíte se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podniknout kroky uvedené níže.

Na ochranu soukromí dohlíží: Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (www.dataprotection.gov.sk).

Toto Informační memorandum může být předmětem pravidelné aktualizace.

 1. PROVOZOVATEL

Naše Společnost je provozovatelem vašich údajů, které od vás získala ke splnění jednoho nebo více účelů.

Provozovatel vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese zodpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči provozovateli můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným níže. Provozovatelem je společnost, která vám v okamžiku shromažďování vašich osobních údajů poskytla prostřednictvím svých webových stránek tyto informace uvedené v tomto Informačním memorandu.

Kdy získáváme vaše osobní údaje:

 1. Objednáváte si od nás produkt nebo službu
  Poskytujete nám identifikační údaje, příp. další údaje nezbytné k uzavření smlouvy, objednávky, registraci, při prvním nákupu, resp. abychom mohli posoudit, zda a jaký produkt nebo službu vám můžeme nabídnout.
 1. Komunikujete a jednáte s námi.
  V případech, kdy shromažďujeme osobní údaje v průběhu vaší komunikace s námi, ať už s námi komunikujete elektronicky, písemně, telefonicky.
 1. ZPRACOVANÉ ÚDAJE

Zpracováváme jen takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální služby a komfortní obsluhu, abychom dodržovali naše smluvní, zákonné povinnosti a chránili své oprávněné zájmy.

Údaje shromažďujeme především o uživatelích našeho e-shopu včetně potenciálních klientů, kteří se o naše služby zajímají. Zpracováváme údaje například o zástupcích včetně členů statutárních orgánů a zaměstnanců io oprávněných osobách.

Zpracováváme vaše identifikační údaje, údaje o produktech a službách, které a jak využíváte, údaje z naší komunikace a interakce a další údaje tak, aby byl okruh těchto údajů přiměřený, relevantní a omezen na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme.

Naším cílem je poskytovat vám profesionální služby a komfortní obsluhu, zároveň však musíme dodržovat naše zákonné povinnosti a chránit naše oprávněné zájmy.

Kategorie údajů:

 1. Identifikační údaje: jméno, datum narození, adresa, e-mail, telefon, pokud podnikáte, i IČ a adresa sídla. Tyto údaje jsou součástí smlouvy, objednávky, kterou s námi uzavíráte.
  Kromě toho spravujeme i vaše přístupové údaje, zejména přihlašovací jména, hesla a další zabezpečovací prvky, které slouží k bezpečné autentizaci.
 2. Údaje o produktech a službách
  Zpracováváme takové údaje, které úzce souvisí s tím, jak využíváte naše služby, nebo údaje, které nám v průběhu využívání služeb sdělujete nebo jinak vytváříte.
  Některé další údaje usnadňují a urychlují vaši obsluhu. IP adresa, informace o prohlížeči a hardwaru zařízení. Zároveň se v tomto ohledu ukládají do vašeho zařízení. cookies.
  Abychom vás mohli správně obsloužit, potřebujeme také údaje o našem vzájemném kontaktu prostřednictvím jakéhokoli kontaktního místa (jak dlouho, na jaké téma a jakým kanálem komunikujeme) včetně řešení stížností a servisních požadavků. Jako osobní údaje zpracováváme i zpětnou vazbu, připomínky.
  Vaše údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro příslušný účel, napr. abychom mohli poskytovat danou službu.
  Mnohé údaje musíme zpracovávat i pro účely archivace. Některé údaje zpracováváme, protože je to nezbytné k ochraně práv a zájmům chráněných právem. Zpracování z tohoto důvodu je však omezené a existenci oprávněného zájmu pečlivě posuzujeme.

 

 1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Mezi účely zpracování patří následující kategorie:

 1. Identifikace
  Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu, objednávku a abychom vám mohli poskytovat své služby, potřebujeme znát vaše identifikační údaje. Vaši identifikaci a autentizaci vyžadujeme iv případě, že uplatňujete svá práva v záležitostech ochrany osobních údajů. Spravujeme také vaše přístupové údaje, zejména přihlašovací jména a hesla, která slouží k bezpečné autentizaci.
  Údaje zpracováváme pro účely plnění smlouvy.
 2. Spolehlivé webové prostředí
  Za tímto účelem zpracováváme informace, z jakých zařízení k našim službám přistupujete elektronickou cestou, vaše preference nastavení služeb a údaje, které na našich aplikacích vyplníte, protože vám chceme zajistit pohodlné využívání našich webových stránek a aplikací. Údaje ukládáme na vaše zařízení v podobě tvz. cookies. Pomocí nich můžeme respektovat vaši volbu jazyka. O zpracování cookies jste zvláště informováni.
  Údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy.
 3. Řízení vztahů se zákazníky
  Máme komplexní přehled o tom, jaké služby využíváte a jaké jsou vaše preference. Řešíme s vámi různé záležitosti týkající se příslušného produktu, poskytování informací o produktu a další. Zabýváme se také vašimi požadavky, přáními a stížnostmi. Proto zpracováváme především příslušné údaje o produktech a službách.
  Údaje zpracováváme pro účely plnění smlouvy nebo pro ochranu svých práv a oprávněných zájmů.
 4. Posílání servisních zpráv
  V rámci poskytování našich služeb vám posíláme zprávy, které slouží k obsluze vašeho produktu. Pro tyto účely zpracováváme vaše kontaktní údaje.
  Údaje zpracováváme pro účely plnění smlouvy nebo pro ochranu svých práv a oprávněných zájmů.
 5. Marketing
  V rámci marketingových činností posíláme obchodní sdělení týkající se našich produktů a služeb různými formami včetně využití listinné korespondence, telefonu, SMS, e-mailu a internetu.
  Pod zpracováním pro marketingové účely rozumíme znalost vašich preferencí a nabídky produktů pro vás. K tomuto účelu využíváme seskupování a hodnocení identifikačních údajů, údajů o produktech a službách i automatickými prostředky. Na základě výsledku analýz pro vás dokážeme nalézt nejvhodnější produkty.
  Údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo na ochranu svých práv a oprávněných zájmů.
 6. Bezpečnost a řízení rizik
  Vaše údaje využíváme k posouzení rizika, zda budete schopni splatit své závazky vůči Společnosti. Abychom vám mohli kvalitně poskytnout své služby, musíme postupovat opatrně, a proto hodnotíme informace dostupné z vaší platební historie vůči Společnosti.
  Údaje zpracováváme pro účely plnění smlouvy nebo pro ochranu svých práv a oprávněných zájmů.
 7. Vnitřní správa, reporting, řízení informací, optimalizace procesů, školení
  Naši zaměstnanci, externí spolupracující osoby zpracovávají vaše osobní údaje při plnění interních povinností nastavených v rámci Společnosti. Například pro jednotlivé obchodní případy máme nastaven ucelený schvalovací systém.
  Údaje zpracováváme na ochranu svých práv a oprávněných zájmů.

 

 1. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše údaje uchováváme jen na nezbytné období, archivujeme je 10 let, jak nám to nařizují právní předpisy. Při zacházení s vašimi údaji postupujeme v souladu s pravidly datové minimalizace. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla archivace, která zajišťují, že údaje neuchováváme déle, než jsme oprávněni. V rámci většiny obchodních vztahů musíme podle zákona o DPH uchovávat daňové doklady a evidenci s podrobnými údaji vztahujícími se na poskytnuté vybrané služby 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme po období, na které nám je souhlas platně poskytnut. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním pro marketingové účely, zpracováváme vaše osobní údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále [5 rokov] od jeho ukončení.

S cílem vyloučit pochybnosti uchováváme samotný souhlas a změnu nebo odvolání souhlasu pro naše oprávněné zájmy po celou dobu platnosti souhlasu a [5 rokov potom], co zanikl.

 

 1. POVINNOST POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

Poskytnutí údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož je jejich zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů.

Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme vám příslušný produkt, příslušnou službu nebo jiné plnění, při kterém od vás osobní údaj vyžadujeme, poskytnout.

Některé údaje shromažďujeme a zpracováváme jen s vaším souhlasem. Jedná se především o údaje zpracovávané pro marketingové účely. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

V ostatních případech, kdy od vás osobní údaje žádáme, je jejich poskytnutí povinné. Typicky od vás sbíráme identifikační údaje, protože tyto údaje potřebujeme k uzavření a plnění smlouvy s vámi, plnění našich jiných právních povinností nebo ochraně našich oprávněných zájmů.

 

 1. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle situace zpracováváme údaje, které jsme od vás obdrželi, dále údaje z veřejně dostupných zdrojů a registrů. ze živnostenského rejstříku, a údaje od třetích stran.

Zpracováváme především údaje, které nám sami předáváte nebo které svou aktivitou vytváříte.

 

 1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

O vaše osobní údaje se dělíme s interními i externími spolupracujícími osobami, které zpracovávají vaše údaje a příslušné údaje o produktech a službách a které se tak pro nás stávají zprostředkovateli.

Zprostředkovatel je oprávněn zacházet s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, kterými je pověřil příslušný provozovatel. V takovém případě se pro účely výkonu zprostředkovatelské činnosti nevyžaduje váš souhlas, protože takové zpracování umožňuje přímo právní předpis. Dodavateli jsou zejména: naši poskytovatelé IT služeb, subjekty vymáhající naše pohledávky, poskytovatelé poštovních služeb včetně kurýrů.

 

 1. PRÁVA

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a zákonným způsobem.

 1. Přístup k údajům
  Máte-li právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Můžete také podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 2. Oprava údajů
  Pokud jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, je samozřejmé, že je opravíme. S ohledem na účely, pro které se údaje zpracovávají, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.
 3. Vymazání údajů
  Máte právo na vymazání osobních údajů, pokud je naše zpracování neoprávněné.
 4. Omezení zpracování osobních údajů
  Máte právo také na blokování osobních údajů.
 5. Odmítnutí poskytnutí
  Osobní údaje, které od vás požadujeme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud však jde o takové údaje, jejichž poskytnutí je z vaší strany povinné, nemůžeme vám související službu poskytnout.
 6. Odvolání souhlasu
  V případech, kdy ke zpracování vašich údajů vyžadujeme váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů v období, na které jste tento souhlas platně poskytli, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).
  Návštěvníci našich internetových stránek mohou svůj souhlas se zpracováním cookies omezit postupem uvedeným na příslušných internetových stránkách.
 7. Portabilita
  Máte právo na získání údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojem čitelném formátu; nebo právo požadovat přímé poskytnutí osobních údajů jinému správci.
 8. Namítání proti zpracování
  Máte právo kdykoli namítat proti zpracování založenému na oprávněném zájmu.
  Máte právo kdykoli namítat, a to i proti profilování, pokud se týká přímého marketingu. Pokud budete namítat proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou se vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

 

 1. KONTAKT NA PROVOZOVATELE

JAREK, s.r.o., Stavbárov 1278, 071 01 Michalovce

Tel: ‭+421 948 040 894‬
Email: info@jarek-moto.sk